Điều khoản dịch vụ (Terms of Service)

Cập nhật lần cuối: ngày 01 tháng 01 năm 2021

1. Các định nghĩa

Vì mục đích của Điều khoản dịch vụ này:

  • Bloghoidap (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Bloghoidap” hoặc “Của Bloghoidap” trong Thỏa thuận này) là Bloghoidap.
  • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam.
  • Trang web (Website) về Bloghoidap, truy cập tại: https://bloghoidap.vn/
  • Dịch vụ Truyền thông Xã hội của bên thứ ba đề cập đến bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ trang web mạng xã hội nào mà qua đó Người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ.
  • Quý khách có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

2. Đồng ý với các điều khoản:

2.1. Các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý được thực hiện giữa quý khách (dù cá nhân hay đại diện cho một tổ chức), và Bloghoidap, liên quan đến việc quý khách truy cập và sử dụng Website cũng như bất kỳ ứng dụng liên quan nào tại website:

Website cung cấp các sản phẩm về sức khỏe và các dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Quý khách đồng ý rằng bằng cách truy cập Website và / hoặc Dịch vụ, quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản và Điều kiện này.

Nếu quý khách không đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này, thì quý khách sẽ bị cấm sử dụng Website và Dịch vụ và quý khách phải ngừng sử dụng ngay lập tức. Bloghoidap khuyên quý khách nên in bản sao của các Điều khoản và Điều kiện này để tham khảo trong tương lai.

2.2. Các chính sách bổ sung nêu trong Phần 1.6 dưới đây, cũng như bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu nào có thể được kết hợp rõ ràng và đăng trên Website vào từng thời điểm.

2.3. Bloghoidap có thể thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào. Phiên bản cập nhật của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được chỉ định bằng ngày “Sửa đổi” cập nhật và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Quý khách có trách nhiệm xem xét các Điều khoản và Điều kiện này để được cập nhật thông tin. Việc quý khách tiếp tục sử dụng Website thể hiện rằng quý khách đã chấp nhận những thay đổi đó.

2.4. Bloghoidap có thể cập nhật hoặc thay đổi Website theo thời gian để phản ánh những thay đổi đối với sản phẩm, nhu cầu của người dùng và / hoặc các ưu tiên kinh doanh của Bloghoidap.

2.5. Website của Bloghoidap hướng đến những người sống ở Việt Nam. Thông tin được cung cấp trên Website không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực tài phán hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật hoặc quy định hoặc sẽ khiến Bloghoidap phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó .

2.6. Các chính sách bổ sung cũng áp dụng cho việc quý khách sử dụng Website bao gồm thông báo về quyền riêng tư của Bloghoidap, đưa ra các điều khoản mà Bloghoidap xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Bloghoidap thu thập từ quý khách hoặc mà quý khách cung cấp cho Bloghoidap. Bằng cách sử dụng Website, quý khách đồng ý với quá trình xử lý đó và quý khách đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do quý khách cung cấp là chính xác (xem thêm chính sách về quyền riêng tư tại đây).

3. Các chính sách sử dụng được chấp nhận:

3.1. Chính sách sử dụng (về các sử dụng được phép và không được phép) được xác minh và chấp nhận bởi Bloghoidap.

3.2. Quý khách không được truy cập hoặc sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà Bloghoidap cung cấp trên Website và các dịch vụ của Bloghoidap. Website không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được Bloghoidap xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

4. Thông tin quý khách cung cấp cho Bloghoidap:

4.1. Quý khách tuyên bố và đảm bảo rằng:

  • (a) Tất cả thông tin đăng ký quý khách gửi sẽ là trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ và liên quan đến quý khách chứ không phải bên thứ ba;
  • (b) Quý khách sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đó khi cần thiết;
  • (c) Quý khách sẽ giữ bí mật mật khẩu của mình và sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc sử dụng mật khẩu và tài khoản của quý khách;
  • (d) Quý khách có đầy đủ năng lực pháp lý và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này;

Nếu quý khách biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ ai khác ngoài quý khách biết thông tin người dùng của quý khách (chẳng hạn như mã nhận dạng hoặc tên người dùng) và / hoặc mật khẩu, quý khách phải thông báo ngay cho Bloghoidap.

4.2. Nếu quý khách cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, Bloghoidap có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của quý khách. Bloghoidap có thể xóa hoặc thay đổi tên người dùng quý khách chọn nếu Bloghoidap xác định rằng tên người dùng đó không phù hợp.

5. Nội dung quý khách cung cấp cho Bloghoidap:

5.1. Có thể có cơ hội để quý khách đăng nội dung lên Website hoặc gửi phản hồi cho Bloghoidap ( Nội dung người dùng ). Quý khách hiểu và đồng ý rằng Nội dung Người dùng của quý khách có thể được những người dùng khác trên Website xem và họ có thể biết ai đã đăng Nội dung Người dùng đó.

5.2. Quý khách cũng đồng ý thêm rằng Bloghoidap có thể sử dụng Nội dung Người dùng của quý khách cho bất kỳ mục đích nào khác vĩnh viễn mà không phải trả tiền cho quý khách, và kết hợp Nội dung Người dùng của quý khách với nội dung khác để sử dụng trong Website và theo cách khác. Bloghoidap không phải gán Nội dung Người dùng của quý khách cho quý khách. Khi quý khách tải lên hoặc đăng nội dung lên Website của Bloghoidap, quý khách cấp cho Bloghoidap các quyền sau để sử dụng nội dung đó.

5.3. Khi đăng Nội dung Người dùng, bao gồm các bài đánh giá hoặc liên hệ với những người dùng khác của Website, quý khách phải tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận của Bloghoidap.

5.4. Quý khách đảm bảo rằng bất kỳ Nội dung Người dùng nào tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận của Bloghoidap và quý khách sẽ chịu trách nhiệm với Bloghoidap và bồi thường cho Bloghoidap nếu vi phạm chính sách đó. Điều này có nghĩa là quý khách sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Bloghoidap phải chịu nếu quý khách vi phạm chính sách này.

5.5. Bloghoidap có quyền xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào quý khách đưa lên Website nếu, theo quan điểm của Bloghoidap, Nội dung Người dùng đó không tuân thủ Chính sách Sử dụng Được chấp nhận.

5.6. Bloghoidap không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào bao gồm bất kỳ nội dung nào như vậy chứa thông tin không chính xác hoặc phỉ báng hoặc mất Nội dung Người dùng. Bloghoidap không chấp nhận nghĩa vụ sàng lọc, chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ Nội dung Người dùng nào nhưng Bloghoidap bảo lưu quyền xóa, sàng lọc và / hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà không cần thông báo và bất kỳ lúc nào. Nội dung Người dùng chưa được Bloghoidap xác minh hoặc phê duyệt và quan điểm được thể hiện bởi những người dùng khác trên Website không đại diện cho quan điểm hoặc giá trị của Bloghoidap

5.7. Nếu quý khách muốn khiếu nại về Nội dung người dùng do người dùng khác tải lên, vui lòng liên hệ với Bloghoidap theo các thông tin được quy định tại khoản (d) Điều 3 hoặc sử dụng nút gỡ xuống hoặc báo cáo.

5.8. Nội dung mà quý khách cung cấp cho Bloghoidap phải tuân thủ theo các quy luật hiện hành của pháp luật tại nước sở tại.

5.9. Quý khách phải tự chịu trách nhiệm về thông tin mình đưa ra, thông tin được lấy từ nơi khác cần phải có trích dẫn rõ nguồn. Các bài viết (post), bình luận (comment) không dùng ngôn ngữ, ký hiệu bất hợp phát để viết bài. Không post các nội dung (bài viết, hình ảnh, âm thanh, video,…) liên quan đến đồi truỵ, khoả thân, các bài viết có nội dung phản động, chống phá và các bài viết vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.

6. Nội dung của Bloghoidap:

6.1. Trừ khi được chỉ định khác, Website và Dịch vụ bao gồm mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế Website, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Website ( Nội dung của Bloghoidap ) thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho Bloghoidap và được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu.

6.2. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này, không một phần nào của Website, Dịch vụ hoặc Nội dung của Bloghoidap có thể được sao chép, tái tạo, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép, hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Bloghoidap.

6.3. Với điều kiện quý khách đủ điều kiện để sử dụng Website, quý khách được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Website và Nội dung của Bloghoidap cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà quý khách đã có quyền truy cập hợp lệ chỉ cho cá nhân của quý khách, sử dụng phi thương mại.

6.4. Quý khách không được cố gắng truy cập trái phép vào Website hoặc bất kỳ mạng, máy chủ hoặc hệ thống máy tính nào được kết nối với Website; và / hoặc thực hiện cho bất kỳ mục đích nào bao gồm sửa lỗi, bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc cải tiến nào đối với Website hoặc Nội dung của Bloghoidap, bao gồm cả việc sửa đổi bản giấy hoặc bản kỹ thuật số mà quý khách có thể đã tải xuống.

6.5. Bloghoidap sẽ chuẩn bị Website và Nội dung của Bloghoidap với với sự cẩn thận nhất; và sử dụng các biện pháp an toàn mạnh mẽ nhất có thể để cố gắng chặn tải nội dung lên Website có chứa vi rút.

6.6. Nội dung trên Website chỉ được cung cấp cho thông tin chung. Nó không phải là lời khuyên mà quý khách nên dựa vào. Quý khách phải nhận được lời khuyên từ chuyên gia hoặc chuyên gia trước khi thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên nội dung trên Website.

6.7. Mặc dù Bloghoidap nỗ lực hợp lý để cập nhật thông tin trên Website của mình, nhưng Bloghoidap không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng Nội dung của Bloghoidap trên Website là chính xác, đầy đủ hoặc đã được cập nhật.

7. Liên kết đến nội dung của bên thứ ba:

7.1. Website có thể chứa các liên kết đến các Website hoặc ứng dụng do bên thứ ba điều hành. Bloghoidap không có bất kỳ ảnh hưởng hoặc quyền kiểm soát nào đối với bất kỳ Website hoặc ứng dụng của bên thứ ba hoặc nhà điều hành bên thứ ba. Bloghoidap không chịu trách nhiệm và không xác nhận bất kỳ Website hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào hoặc tính khả dụng hoặc nội dung của chúng.

7.2. Bloghoidap không chịu trách nhiệm về các quảng cáo có trong Website. Nếu quý khách đồng ý mua hàng hóa và / hoặc dịch vụ từ bất kỳ bên thứ ba nào quảng cáo trên Website, quý khách tự chịu rủi ro. Nhà quảng cáo, chứ không phải Bloghoidap, chịu trách nhiệm về hàng hóa và / hoặc dịch vụ đó và nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến chúng, quý khách nên liên hệ với nhà quảng cáo.

8. Quản lý Website:

8.1. Bloghoidap bảo lưu quyền theo quyết định riêng của mình để:

  • (a) giám sát Website về việc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này;
  • (b) thực hiện hành động pháp lý thích hợp chống lại bất kỳ ai vi phạm luật hiện hành hoặc các Điều khoản và Điều kiện này;
  • (c) từ chối, hạn chế quyền truy cập hoặc tính khả dụng, hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của quý khách;
  • (d) xóa khỏi Website hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá lớn hoặc là gánh nặng cho hệ thống của Bloghoidap theo bất kỳ cách nào; và (e) nếu không, hãy quản lý Website theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của Bloghoidap cũng như để tạo điều kiện cho Trang và Dịch vụ hoạt động bình thường.

8.2. Quý khách chịu trách nhiệm định cấu hình công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của mình để truy cập Website và quý khách nên sử dụng phần mềm bảo vệ chống vi rút của riêng mình.

9. Các sửa đổi và tính khả dụng của Website:

9.1. Bloghoidap có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung của Website bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của Bloghoidap mà không cần thông báo. Bloghoidap cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần của Dịch vụ mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào.

9.2. Bloghoidap không thể đảm bảo Website và Dịch vụ sẽ luôn sẵn có. Bloghoidap có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Website, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Quý khách đồng ý rằng Bloghoidap không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào gây ra do quý khách không thể truy cập hoặc sử dụng Website hoặc Dịch vụ trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng cung cấp Website hoặc Dịch vụ nào. Bloghoidap không có nghĩa vụ duy trì và hỗ trợ Website hoặc Dịch vụ hoặc cung cấp bất kỳ sửa chữa, cập nhật hoặc phát hành nào.

9.3. Có thể có thông tin trên Website có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến Dịch vụ, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thông tin khác. Bloghoidap có quyền sửa chữa mọi sai sót, không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

10. Tuyên bố từ chối trách nhiệm / Giới hạn trách nhiệm:

10.1. Website và Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nguyên trạng và sẵn có. Quý khách đồng ý rằng việc sử dụng Website và / hoặc Dịch vụ sẽ do quý khách tự chịu rủi ro trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này. Tất cả các bảo đảm, điều khoản, điều kiện và cam kết, rõ ràng hoặc ngụ ý (bao gồm theo luật, tùy chỉnh hoặc cách sử dụng, quy trình giao dịch hoặc luật thông thường) liên quan đến Website và Dịch vụ và việc quý khách sử dụng chúng bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm được loại trừ ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép.

10.2. Trách nhiệm của Bloghoidap đối với mất mát hoặc thiệt hại mà quý khách phải gánh chịu:

Cho dù quý khách là người tiêu dùng hay người dùng doanh nghiệp:

Bloghoidap không loại trừ hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức trách nhiệm pháp lý nào của Bloghoidap đối với quý khách nếu làm như vậy là bất hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của Bloghoidap hoặc sự cẩu thả của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Bloghoidap và do gian lận hoặc trình bày sai sự thật.

Nếu Bloghoidap không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này, Bloghoidap sẽ chịu trách nhiệm về mất mát hoặc thiệt hại mà quý khách phải gánh chịu mà là kết quả có thể thấy trước của việc Bloghoidap vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, nhưng Bloghoidap sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào không có thể thấy trước tại thời điểm quý khách bắt đầu sử dụng Website / Dịch vụ.

11. Thời hạn và chấm dứt:

11.1. Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi quý khách sử dụng Website hoặc Dịch vụ hoặc là người dùng của Website. Quý khách có thể chấm dứt việc sử dụng hoặc tham gia của mình bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn để chấm dứt tài khoản người dùng trong cài đặt tài khoản của quý khách, nếu có hoặc bằng cách liên hệ với Bloghoidap theo các thông tin được quy định tại khoản (d) Điều 3.

11.2. Không giới hạn bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản và Điều kiện này, Bloghoidap bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, từ chối quyền truy cập và sử dụng Website và Dịch vụ (bao gồm cả việc chặn một số địa chỉ IP), đối với bất kỳ người nào vì bất kỳ lý do nào bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc giao ước nào trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu Bloghoidap xác định, theo quyết định riêng của mình, rằng việc quý khách sử dụng Website / Dịch vụ là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, Bloghoidap có thể chấm dứt việc sử dụng hoặc tham gia của quý khách vào Website và Dịch vụ hoặc xóa hồ sơ của quý khách và bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà quý khách đã đăng bất kỳ lúc nào, không cần cảnh báo, theo quyết định riêng của Bloghoidap.

11.3. Nếu Bloghoidap chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của quý khách vì bất kỳ lý do nào nêu trong Mục 9 này, quý khách bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của quý khách, tên giả hoặc tên mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi quý khách có thể đang hành động thay mặt cho bên thứ ba. Ngoài việc chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của quý khách, Bloghoidap có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc theo đuổi các biện pháp dân sự, hình sự và lệnh cấm.

12. Tổng quát:

12.1. Việc truy cập Website, gửi email cho Bloghoidap và điền vào các biểu mẫu trực tuyến tạo thành liên lạc điện tử. Quý khách đồng ý nhận các thông tin liên lạc điện tử và quý khách đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà Bloghoidap cung cấp cho quý khách dưới dạng điện tử, qua email và trên Website, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

Theo đây, quý khách đồng ý với việc sử dụng chữ ký điện tử, hợp đồng, đơn đặt hàng và các hồ sơ khác và chuyển giao điện tử các thông báo, chính sách và hồ sơ về các giao dịch do Bloghoidap khởi xướng hoặc hoàn thành hoặc qua Website. Theo đây, quý khách từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ quy chế, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác ở bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc gửi hoặc lưu giữ các hồ sơ phi điện tử, hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng các phương tiện điện tử khác .

12.2. Các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào do Bloghoidap đăng trên Website hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa quý khách và Bloghoidap.

12.3. Việc Bloghoidap không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

12.4. Bloghoidap có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của Bloghoidap cho người khác vào bất kỳ lúc nào.

12.5. Bloghoidap sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, chậm trễ hoặc không thực hiện được gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bloghoidap.

12.6. Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của điều khoản trong các Điều khoản và Điều kiện này là trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó được coi là tách rời khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

12,7. Không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa quý khách và Bloghoidap bởi các Điều khoản và Điều kiện này hoặc qua việc sử dụng Website hoặc Dịch vụ.

12.8. Đây là thương hiệu của Bloghoidap. Quý khách không được phép sử dụng chúng mà không có sự chấp thuận của Bloghoidap, trừ khi chúng là một phần của tài liệu Website của Bloghoidap tuyên bố rõ ràng rằng quý khách được phép sử dụng.

12.9. Để giải quyết khiếu nại về Dịch vụ hoặc để nhận thêm thông tin về việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với Bloghoidap

13. Liên hệ Bloghoidap

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản dịch vụ này, Quý khách có thể liên hệ với Bloghoidap:

  • Qua email: bloghoidap.blog@gmail.com
  • Bằng cách truy cập trang Liên Hệ trên trang web của Bloghoidap tại đây.